Protestants Christelijke Ouderen Bond                       Perspectief  voor  senioren

      

                                                            

                                         

NIEUWSBRIEF                 

                                                                                             afdeling ZUIDPLAS

          maart 2020                                                                                                      www.pcobzuidplas.nl

Van de voorzitter                                   Samenwerking

Reeds eerder heb ik meerdere malen over de samenwerking geschreven, in oktober jl. nog over een startnotitie Platform KBO/PCOB Zuid-Holland.  Ik schreef dat de basis ligt in drie kernfuncties:

  1. behartigen van belangen, 2. ontmoeten en ontwikkelen, 3. helpen en verlenen van diensten.

Daarnaast is een niet onbelangrijk uitgangspunt, het respecteren van elkaars overtuiging, levensbeschouwelijke achtergrond en zelfstandigheid. Zo willen we als vereniging bijdragen aan een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen naar elkaar omzien.

Een samenleving waarin niemand buitengesloten wordt en ook iedereen meedoet. 

 

Senioren hebben veel te delen vanuit hun wijsheid en levenservaring. Dat is de Missie en Visie in KBO/PCOB vernieuwt. KBO/PCOB vernieuwt gaat uit van zes strategische ankers, op basis hiervan gaan ze de komende periode bouwen aan een actieve beweging van senioren midden in de samenleving.

Eén van die strategische ankers is een opener houding richting andere maatschappelijke  initiatieven, waarbij samenwerking een sleutelwoord wordt.

 

Zoals gezegd hebben we al eerder geschreven over de “samenwerkingsovereenkomst” (SWOK) met de KBO in de Zuidplas, dus het initiatief hier op plaatselijk niveau.  Een delegatie vanuit de besturen heeft diverse keren met elkaar hierover gesproken en overlegd. De overeenkomst gaat er van uit dat de positie van iedere afdeling onaangetast blijft. Het belangrijkste doel is een meerwaarde vinden in gezamenlijke activiteiten en elkaar zo nodig versterken, in eigen activiteiten en de belangen van de senioren, om betere resultaten te bereiken. “ Samen staan we Sterk “.

 

Om daaraan verder inhoud te geven het volgende: Op donderdag 26 maart a.s.  is er een ledenmiddag in de St. Josephkerk aan de Kerklaan. Voor die bijeenkomst is de PCOB uitgenodigd. Er is naar wat ik heb begrepen een vrolijk programma, genaamd “Zoete Koek”.  Het bestuur heeft besloten om op die uitnodiging in te gaan en ook als bestuur geven we die uitnodiging aan u allen door! (zie ook verder op pagina 3  in deze Nieuwsbrief). We willen dan tevens van die gelegenheid gebruik maken om de “SWOK” officieel te bekrachtigen met onze handtekening. Hoe, daarover wordt nog nagedacht, maar het wordt dus wel een officieel moment. Waar het op landelijk niveau nog lastig is, kunnen we dat samen in de Zuidplas wel.        

 

Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want - dat is zeker - samen zwoegen loont (Prediker 4:9). Dit kan natuurlijk op velerlei manieren worden uitgelegd, maar ook zo: “ Samen Sterk” het roept een positief gevoel op als we, om maar een voorbeeld te noemen, kijken naar de vele resultaten bij de hulpverleningsinstanties.

Een mens is een sociaal wezen en er schuilt veel kracht in een gezamenlijke aanpak. Twee zijn beter dan één. Dat er anderen zijn om zaken mee te delen, is een gave van God.  Samen beloond worden: dan kun je vieren wat je gekregen hebt. Wie vieren kan, durft even stil te staan op de levensweg. Die durft naar zichzelf te kijken. EN … weet u het nog, vorige keer schreef ik  “DENK POSITIEF”  (Prediker 3:12).

Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven.

Die durft anderen er bij te betrekken en er mee om te gaan.                                                            

Uw voorzitter, Siem van Loon

                                                                                                        -2-

                      Over de komende belastingaangifte

De uitnodiging van de Belastingdienst tot het doen van aangifte Inkomstenbelasting 2019 is bij mij al op de deurmat gevallen en zal dus binnen afzienbare tijd ook bij u op de deurmat verschijnen.

Wanneer u in het bezit bent van een DigiD-nummer, dan kunt u er voor kiezen om de aangifte zelf te doen. U logt in bij de Belastingdienst en ziet dan, dat deze dienst reeds de meeste informatie in de aangifte heeft verwerkt. Controleer deze gegevens zorgvuldig en vul eventueel aan met de bij u bekend zijnde aftrekposten voor zorgkosten en eventuele via de bank en/of giro gedane giften. Daarna kan u het aangiftebiljet uitprinten en met gebruikmaking van uw DigiD-nummer deze aangifte ondertekenen en bij de Belastingdienst indienen.  Een aangifte ingediend vóór 1 april a.s. wordt verwerkt vóór 1 juli 2020.

 

Maar wat als u digitaal niet zo vaardig bent? Of niet goed weet hoe het allemaal werkt om een belastingaangifte adequaat te doen. Dan kunt u bij onderstaande personen terecht, die de mogelijkheid hebben om deze belastingaangifte voor u te verzorgen. Zij kunnen door middel van de door hen bij de Belastingdienst aangevraagde machtigingscode het aangiftebiljet digitaal voor u controleren, informatie toevoegen en daarna digitaal verzenden naar de Belastingdienst.

Met gebruikmaking van de u toegezonden machtigingscode kan de HUBA uw gegevens digitaal oproepen en na invulling digitaal inleveren met gebruikmaking van hun eigen DigiD-nummer.

 

Vorig jaar heb ik vastgesteld, dat de Belastingdienst reeds aan u uit eigener beweging de machtigingscode toegezonden heeft. Indien u van de Belastingdienst deze machtigingscode in de WITTE envelop heeft ontvangen, wilt u deze code dan binnen 5 dagen na ontvangst aan uw betreffende HUBA doorgeven.

Er hoeft dan geen nieuwe machtigingscode te worden aangevraagd.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande HUBA’s :  - Jan van der Voorden, Zevenhuizen, tel. 0180-632094

       - Piet v.d. Spek, Nieuwerkerk a.d. IJssel, tel. 0180-634112

      - Willy Grönefeld, Nieuwerkerk a.d. IJssel, tel. 0180-314923 (’s-avonds tussen 19.00 – 20.00u)

Willy Grönefeld

Volgende spelmiddag: dinsdag 31 maart van 14.00-16.30 uur            

U bent  hartelijk welkom in de grote zaal van het H.K.C. voor een praatje en glaasje, voor gezelligheid en fijne contacten.  De keuze voor een spel is zeer gevarieerd; rummikub, triominos, mens-erger-je-niet, kaarten, sjoelen, scrabbel of het geheugenspel waarbij de winnaar de boodschappen mee naar huis neemt, keuze genoeg. Een nieuw spel leren spelen kan natuurlijk ook. En nodig gerust uw vriend[in], goede buur of kennis uit. PCOB-lidmaatschap is niet nodig.  Vragen over de vereniging, nieuwtjes of misschien een maatschappelijke vraag, we spreken er met elkaar over. Kosten: € 2,50. Dit is inclusief 2x koffie of thee+; exclusief drankjes. Komt u ook?

De PCOB, afdeling Zuidplas heet als nieuw lid hartelijk welkom:

Mevr.J.de Pee-Boers, Parkmos 4, Nieuwerkerk a.d. IJssel

 

De PCOB-afdeling Zuidplas: voordeeltjes voor de leden

.    Wereldwinkel Nieuwerkerk biedt elke dinsdag 10% korting aan voor P.C.O.B.-leden                  

      Kom gezellig langs bij onze winkel aan de Dorpsstraat 51a.       De koffie staat klaar.         

   De Alexanderhoeve, winkelcentrum de Reigerhof, biedt u, op al uw aankopen 10% korting.

      De zaak is gespecialiseerd in tapas en kaas, heeft daarnaast een heerlijk assortiment noten, wijnen

      en chocolade.

.    Iedere woensdagochtend op het Kroonkruid en woensdagmiddag t.o. Wooncentrum De Meander staat

     Vishandel:  Michel Heinen.  U krijgt 10% korting op uw aankoop op vertoon van uw ledenpas.

 

 

                                                                                                        -3-                                                                

UITNODIGING voor een BIJZONDERE middag op donderdag 26 maart 2020

ondertekening samenwerkingsovereenkomst KBO-PCOB  

                                               en optreden conferencier Jos Thomasse met zijn programma     ‘

De besturen van de plaatselijke ouderenbonden - KBO en PCOB - hebben de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

Het plan is om de definitieve versie van deze overeenkomst te ondertekenen in het bijzijn van de leden van beide bonden. Daarom is er voor een leuk programma gezorgd.

De ondertekening zal plaatsvinden op donderdag 26 maart 2020 in de Parochie Kerk aan de Kerklaan.

Programma  

13:00 uur         Inloop met koffie of thee

13:30 uur        Ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst KBO-PCOB

                      met aansluitend enkele toespraken

                                                           PAUZE          

14:15 uur        Conferencier Jos Thomasse met zijn programma ‘Zoete Koek’, deel 1

15:00 uur        Pauze - drankjes à € 1 per stuk.

15:15 uur        ‘Zoete Koek’,  deel 2

16:00 uur        'Meet & Greet' oftewel gezellig samenzijn en elkaar ontmoeten

17:00 uur        Afsluiting

In de pauze gaat de ‘koektrommel’  rond, waar we € 3,- vragen voor deze middag, incl. koffie of thee met koek.        

Wij zouden het als bestuur zeer op prijs stellen als u massaal aan deze uitnodiging gehoor wilt geven en net als op de ledenmiddagen in grote getale aanwezig zult zijn.     

                                                                                 SAMEN staan we STERK!

                                                                              

 

Woensdagmiddag 18 maart: themamiddag in het HKC, J.A. Beyerinkstraat 53

 

Aanvang 14.00 uur i.v.m. de film van de Bootreis 2019.      Het thema van de middag is : Bijen

 

Zoals u al op het jaarprogramma kon zien is er een film van de bootreis gemaakt door Ben van Bockel, PCOB-lid van de afdeling Capelle a.d. IJssel. Hij vertelt daarbij ook interessante dingen waar de boot langs voer. De film, ongeveer een half uur, was al in Capelle te zien en zeer de moeite waard! Deze film is toegevoegd aan het al geplande programma van Ben de Deugd; hij was met zijn vrouw ook gast aan boord.

Omdat ook KBO-leden meevoeren, zijn ook zij voor deze themamiddag uitgenodigd.

 

                  Het thema: Bijen 

Na de opening door onze voorzitter Siem van Loon is eerst de presentatie met een film over bijen.

Ben de Deugd is ook bekend met het vlechten van bijenkorven en hij weet alles te vertellen over de imker en bijvoorbeeld het beheer van het bijeneiland langs de Hoofdweg.

Ben, lid van het Ambrosiusgilde, leert u het verschil tussen hommels, bijen en wespen en vertelt over het wel en wee van onze insecten en de bij in het bijzonder.

Toegang is vrij, tijdens de pauze gaat de koffiebus rond waar we € 2,50 p.p. vragen voor de koffie en thee met koek. 

Inloop op 18 maart vanaf 13.30 uur, met koffie of thee met koek. Aanmelden niet nodig, iedereen is onvoorwaardelijk altijd welkom! Neem gerust ook gasten mee.

 

                          

                                                                                   -4-

Verslag Algemene Ledenvergadering PCOB-afdeling Zuidplas op 12 februari 2020

Na de opening door de voorzitter Siem van Loon volgen we de agenda. Jaarverslag en notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 februari 2019 worden, onder dank aan de secretaris Truus Burger, goedgekeurd. Bij het Financieel Jaarverslag meldt de voorzitter dat de contributie per dit jaar met € 1,- verhoogd moet worden. Dit i.v.m het sluiten van het Computer LeerCentrum wat voor extra inkomsten zorgde. De financiën zijn door de kascontrolecommissie doorgenomen. Mevr. Pieta van Erk doet daarvan verslag namens commissielid dhr. Leen Vogelaar; zij is tevens aftredend. Dhr. Leen Vogelaar blijft nog een jaar aan en dhr. Max van de Griek wordt benoemd als lid van de kascontrolecommissie

Aan penningmeester Piet van der Spek wordt décharge verleend voor gevoerd financieel beheer en aan het bestuur voor gevoerd financieel beleid.

Bij het agendapunt bestuursverkiezing nemen we afscheid van mevr. Thea van Vliet. Thea heeft haar sporen verdiend als bestuurslid, redacteur van de Nieuwsbrief en het lesgeven bij het Computer Leer Centrum.

Zij wordt daarom door de voorzitter hartelijk bedankt,  waarna mevr. Nel Oudijk een prachtige vaas met inscriptie, door haarzelf gemaakt,

aan Thea overhandigt en een mooie mand met planten voor buiten.

Willy Grönefeld, onze penningmeester, is ook aftredend maar kan nog niet worden gemist. Zij krijgt daarom nog een jaar dispensatie onder applaus van de PCOB-leden. Voorzitter Siem van Loon is eveneens aftredend maar herkiesbaar. Wij willen graag dat hij nog een poosje de touwtjes in handen houdt samen met de andere bestuursleden.

Na het officiële gedeelte krijgt de nieuwe burgemeester, mr. J.F.Weber het woord.

Hij is blij aanwezig te kunnen zijn om zich aan de PCOB-leden voor te stellen en de saamhorigheid te voelen. Hij vermeldt een aantal punten van de gemeente Zuidplas die voor hem sinds zijn aantreden in oktober 2019 zo kenmerkend zijn. Van de gelegenheid om hem vragen te stellen wordt gebruik gemaakt.  In de pauze worden de aanwezige leden getrakteerd op de heerlijke baksels van mevr. Riet van Vliet die op deze dag ook jarig is. Daarom wordt ze natuurlijk toegezongen. Na de smulpartij volgt de traditionele Bingo. Dit zorgt weer voor de nodige hilariteit en velen gingen met een prijsje naar huis.  Al met al was het weer een gezellige (vergader)middag mede ook door de dames van de koffie die ons hebben verwend. Het was een goed en geanimeerd samenzijn.

 

SCHAKEN EN DAMMEN maart 2020

Hoewel het nieuwe jaar 2020 al weer een paar weken oud is, neem ik u toch nog even mee terug naar de eerste week van januari.  Herkent u het, dat je ondanks al je goede voornemens om tijdens de feestdagen niet te veel van ‘dit of dat’ te nemen je toch weer laat verleiden. Een blik op de weegschaal brengt je terug in de harde werkelijkheid. Mijn maag was gevuld en mijn geweten begon te knagen. Maar niet getreurd, want de Zevenhuizensche IJsclub organiseert bij gebrek aan de winters van weleer voor het 6e jaar op zaterdag 4 januari de Snertwandeltocht Rottemeren.

Een wandeltocht, die voert langs de Rotte, de roeibaan en de molenviergang.  

Onze dochter en schoonzoon hebben ook wat last van die knagende stemmetjes en daarmee is het plan geboren om gezamenlijk aan ‘de tocht der tochten’ mee te doen.  Dit jaar hebben de organisatoren het evenement gekoppeld aan het thema 75 jaar Vrijheid.  Voorwaar een prachtig plan en vele wandelaars geven gehoor aan de oproep om mee te lopen. We genieten van de winterse wandeling en de onverwachte gesprekken met medewandelaars. Sportieve bezigheden brengen mensen dichter bij elkaar. Dit zie je ook bij ons schaak- en damclubje.

 

U bent van harte uitgenodigd om een spelletje mee te komen schaken of dammen. De staldeur van Boerderij Nooitgedacht aan de ‘s-Gravenweg nr. 6 staat op de maandagen 2, 16 en 30 maart plus 6 en 20 april van 13:30 tot 16:00 uur uitnodigend voor u open.

U wilt eerst nog iets meer weten ? Bel dan op werkdagen tussen 17:00 u en 18:00 u met Max van de Griek (tel. 0180 - 318 967) of Carel Heine (tel. 0180 - 314 957).

 

                                                                            -5-

 

WANDELEN MET DE PCOB op 1 februari 2020.

      

Op deze koude zaterdag togen we met 12 liefhebbers richting Reeuwijk, parkeerden langs de Oudeweg en begonnen onze wandeling op een smal paadje met nèt geknotte knotwilgen. De frisse wind had vrij spel over de plas aan onze rechterhand en het schuim had zich aan de kanten verzameld. Verder gingen we over de Zoetendijk en daarna de ophaalbrug over. Tijd voor een foto, genieten van het uitzicht en even uit de wind.

Nu hadden we de vogelplas aan onze linkerkant, bij de volgende kruising weer linksaf. Wonderlijk genoeg waren er op dit moment weinig vogels te zien. Weldra kwam restaurant Reeuwijkse Hout in zicht waar, heel gastvrij, voor ons een aantal tafels aan elkaar werden geschoven zodat we gezellig met z’n twaalven bij elkaar konden zitten voor de welverdiende koffie-/thee-/chocola pauze. 

Het tweede deel voerde ons door het Reeuwijkse Hout en uiteindelijk dwars door het Landal-park om zo weer bij de Oudeweg uit te komen. We hadden weer een tevreden gevoel, met 12 km op onze appjes en maar een paar druppeltjes regen was het weer heerlijk geweest om hier rond te struinen.

 

De volgende wandeldata zijn: 7 maart de winterwandeling van BRAVO! start deze keer: 10.00 uur parkeerterrein bij de steenovens aan de Hitlandselaan; 11 april, 9 mei, 6 juni, 4 juli en 8 augustus. Startplaats: parkeerplaats Kleinpolderlaan, 10.00 uur mèt goede schoenen en lunchpakket.

Opgaven via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel: 0180318173.

 

 

Ook voor uw agenda: een bezoek aan v.d.Klooster Mode in Boskoop

Op 30 april a.s. gaan we weer naar v.d.Klooster Mode in Boskoop. Degenen die al vaker mee geweest zijn weten dat dat een leuke dag wordt. We worden ontvangen met koffie met gebak.

Vervolgens is er de modeshow. Daarna volgt de lunch. Als we uitgegeten zijn gaat de helft van de groep winkelen en de andere helft gaat bingoën. Na een kleine drie kwartier ruilen we van activiteit.

Als de tweede groep is uitgewinkeld krijgen we nog een advokaatje met slagroom of zo gewenst een glas fris. Om plm. 15.00 uur vertrekken we weer huiswaarts. Het gehele programma kost € 5,-. U kunt dit afrekenen bij Truus Burger op de 30e bij vertrek.

Wel vragen wij u € 2,50 te betalen aan de chauffeur waar u mee meerijdt.

Verzamelen om 9.30 uur aan de Boslaan nr. 22 (tegenover de Meander) en vertrek uiterlijk 9.45 uur. U kunt zich opgeven bij Truus Burger, tel. 316725 of 0653305366 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geeft u ook meteen even aan of u wilt rijden? Ik hoop dat er weer velen mee gaan en we zo een gezellige dag met elkaar hebben.                    

Truus Burger

 

 

  

 


                                                                                         -6-

      

Een dagreisje met de Museum Plus Bus naar Middelburg

 

Dinsdag 18 februari jl. zijn we met 45 personen op uitnodiging van de KBO een dagje naar het Zeeuws Museum, Middelburg  geweest. Om 9.30 uur werden we gastvrij ontvangen in de Sint Josephkerk met een heerlijk kopje koffie. Truus had voor echte stroopwafels gezorgd die ons dan ook heerlijk smaakten. Om 10.00 uur vertrok de Museum Plus Bus naar Middelburg. 

Wat een prachtige bus, de meeste gasten wisten niet van het bestaan van deze bus af. De buschauffeur heeft het ons uitgebreid uit de doeken gedaan.

Na een probleemloze rit kwamen we op tijd in Middelburg aan, waar we ontvangen werden met weer een lekker kopje koffie met een koekje. In de bus waren we al in drie groepen verdeeld om zo door het Zeeuws museum te worden geleid.

                                           

De gids wist heel veel te vertellen over de geschiedenis van Zeeland. Het Zeeuws Meisje [“van ons bent zunig”] tot vele belangrijke regenten en andere overheidsbekleders, zeehelden [Michiel Adr. Zn de Ruiter], prachtige kanten mutsen, gouden hoofdsieraden en zilveren knopen, prachtige gobelins.

De gids wist er zoveel over te vertellen alsof ze er zelf bij geweest was. Adembenemend mooi en dan te bedenken dat het allemaal met de hand gemaakt werd.

Toen was het tijd voor de lunch, die we ons goed lieten smaken. Een heerlijke huisgemaakte soep, broodje kaas en broodje kroket, sap en melk. En na de lunch kon een ieder op eigen gelegenheid nog rondkijken, wat bijzonder gewaardeerd werd, in het museum of buiten op de binnenplaats en in de kruidentuin.

Om 15.15 uur waren alle passagiers op tijd in de bus en na wederom een voorspoedige reis arriveerde de bus omstreeks 17.15 uur in Nieuwerkerk a.d. IJssel. We kunnen terug zien op een mooie en gezellige dag en dat voor € 12,50!! Met dank aan de Museum Plus Bus van de Bank Giro loterij.        

Corrie van den Herik-Reijm

 Vakantiereis Duitsland 25 t/m 29 mei 2020

Wat vliegt de tijd. Over 3 maanden is het al weer zover dat we op vakantie hopen te gaan met een volle bus van 52 personen naar Duitsland. We hadden u meer details beloofd over de reis maar die zijn nog niet voorhanden.

Volgende maand hopen wij u het programma te kunnen meedelen. Wij willen u er wel nog even op wijzen dat vóór eind maart het restantbedrag á € 320/350,- betaald dient te zijn.

En …. heeft u nog gedacht aan een reis-/annuleringsverzekering? O ja, heeft u ook al nagedacht over de eventuele bijdrage aan de laatste avond? Een gedicht, een voordracht, alles is welkom. Wij hopen dat u een bijdrage kunt/wilt leveren.

Willy Grönefeld en Truus Burger

          

         

 

                                                                                                -7-

                                                 

                                                 P C O B – F I E T S T O C H T E N …………… 2 0 2 0

K.T. = Korte tocht,  vertrek dinsdag, van Raadhuisplein om 13.00 uur

L.T. = Lange tocht, vertrek donderdag, van Raadhuisplein om 09.30 uur

T.H. = Trekhaaktocht, vertrek donderdag, vanaf de parkeerplaats bij

             het voetbalveld/zwembad om 09.30 uur.

De fietstochten worden geleid door Henk van den Heuvel (tel. 0180-313143) en Aad Vis  (tel. 0180-397885). Voor informatie over het al dan niet doorgaan van de tocht i.v.m. weersomstandigheden kunt u bellen.

 

KORTE TOCHTEN:       7 april              Kralingse Bos – Rottermeren.

                                12 mei             ‘t Weegje – Gouda.

                                 2 juni              Berkenwoude – de Loet – Ouderkerk ad IJssel.

                               14 juli               Moerkapelle – Waddinxveen – Moordrecht.

                               11 augustus      Oud Verlaat – Bergsebos, Nesselande.

                                8 september     Gouda – Stolwijk.

                              13 oktober         Afsluitende tocht. Oud Verlaat – Rotte – Zevenhuizen.

(vertrektijd 10.00 uur; eigen bijdrage € 8,--)

 

LANGE TOCHTEN:   

    23 april               Tocht in het teken van 75 jaar vrijheid en 10 jaar Zuidplas

     28 mei               Gouda – Haastrecht – Bergambacht – Ouderkerk a.d. IJssel

     25 juni               Het eiland van Brienenoord - Rottermeren

     23 juli                Moordrecht – Stolwijk – Berkenwoude

     20 augustus       Kralingen – Bergse Bos – Rotte - Nesselande

     17 september     Nesselande – Rotte – Benthuizen – Moerkapelle – ZH.

 

TREKHAAKTOCHTEN:

        7 mei                 Harmelen – Zegveld – Kockengen – Haarzuilens

      11 juni                 Ameide – Leerdam – Noordeloos – Langerak

        9 juli                  Schoonhoven – LOPIK – Benschop - Vlist

        6 augustus         Merwedetocht – Hardinxveld-Giessendam

        3 september       Hoekse Waard - Oud Beijerland – Puttershoek

       1 oktober            Midden Delfland.

 

De FIETSMIDWEEK valt in week 34 (17 t/m 21 augustus)

 

Er zijn al wel 10 redenen te vermelden waarom fietsen gezond is; twee ervan worden vermeld: 

Door te fietsen krijg je het gevoel van vrijheid. Je bent je aan het ‘onthaasten’. Je kunt op de mooiste plekken komen en fietsen stelt je in staat op een rustgevende manier steden en landschappen te ontdekken. Geen verplichtingen en lekker in beweging. Er zijn wel zo’n 35.000 km aan fietspaden in Nederland.

Als je fietst ben je buiten in de natuur. Soms merk je pas hoe mooi de Nederlandse natuur is als je er doorheen fietst. Vanuit de auto trekt dit landschap je namelijk veel sneller voorbij. Op de fiets zie je dan veel meer. Ook is het gezond om regelmatig in de natuur te zijn. Je stemming verbetert wanneer je eropuit trekt, je bent minder negatieve gedachten en je ervaart minder stress. Tevens neemt de mentale vermoeidheid af. Voldoende buiten zijn zorgt ervoor dat je genoeg vitamine D opneemt. Het is natuurlijk ook heerlijk om de buitenlicht op te snuiven tijdens een lange fietstocht.   (bron -excerp-: www.vanraam.com)

 

Een aanvulling voor ‘sportieve’ thuisblijvers. Fietsen: het kan altijd en overal. En daarbij het ‘in beweging zijn’.  Dat kan mét en zonder accu. En voor de thuisblijvers kan het een hometrainer zijn.

Als voordelen zijn direct te vermelden: je bent in beweging, traint je spieren en hebt geen last van wind of regen. Bijkomen voordelen: het kost geen stroom en je kunt tijdens het fietsen de krant lezen, het nieuws zien of, zo mogelijk in tempo, muziek beluisteren.

Er komt voor buiten (en binnen) een fijn en mooi fietsjaar aan!

 

                                                                                          --8-

 

Bestuur en medewerkers van de PCOB afdeling Zuidplas:

 

bestuurssamenstelling: 

1e voorzitter                              Siem van Loon             Alb. van ’t Hartweg 9    2913 LE                 0180 313506

2e voorzitter                              Hea Snoek                  Troelstrastraat 46         2841 CP                 0182 372643* 

alg. bestuur/lief & leed                                                 Moordrecht                  

Secretaris                                  Truus Burger               Boslaan 22                  2912 PA                 0180  316725*

1e penningmeester                     Piet v.d. Spek              Middenmolensingel 28   2912 PK                0180  634112

2e penningmeester                     Willy Grönefeld            Kleine Vinkstraat 14      2912 AG                0180   314923

Alg. bestuur/pr                           Nel Oudijk                   Pr. Beatrixstraat 14       2911 AL                0180  315839

                      * ook voor vervoer naar/van bijeenkomsten  **ook voor vragen over bezorging van het magazine KBO-PCOB

medewerkers:                                                                       

Ledenadministratie/distributie blad Nelie Ligchaam           Italiaanse Zoom 6          2912 GH              0180  314535**

Nieuwsbrief                                 Gert Bink                    Hertenkruid 6                2914 TD              0180  313281

 

emailadressen:

Secretaris Truus Burger: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ledenadministratie: Mutaties, uitsluitend per e-mail doorgeven aan:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

       evt. opzegging van PCOB lidmaatschap, ook uitsluitend per e-mail of schriftelijk, vóór 1 december.

                      

Website van de PCOB afdeling Zuidplas: www.pcobzuidplas.nl

Bankrekening PCOB afdeling Zuidplas: NL47 RABO 0396 2092 89  t.n.v. PCOB.

 

eerstvolgende Nieuwsbrief: Kopij inleveren; vóór 18 maart 2020 

redactie adres: Hertenkruid 6

2914 TD Nieuwerkerk a.d. IJssel   email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het volgende KBO-PCOB magazine (april nummer) en de Nieuwsbrief verschijnen 24 maart 2020

Vanaf die datum kunt u de bladen binnen een week verwachten

 

 

 

 

 

 

 

 

 IK WORD LID VAN DE PCOB

 

Naam:                                                                                    ()  m.    () v.     

Roepnaam:                                          Voorletters :                 Geboortedatum:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:                                             Emailadres:

 

Gegevens partner hieronder invullen, indien u een partnerlidmaatschap wenst.

Naam:                                                                                                () m.  ()  v.

Roepnaam:                                          Voorletters:                              Geboortedatum:

 

Datum:                                                Handtekening:

 

Contributie : Individueel lid  €  29,50                            Partnerlidmaatschap  €  47,00

 

Aanmelden nieuwe leden: per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of schriftelijk naar:

                           Ledenadministratie PCOB,  Italiaanse zoom 6, 2912 GH Nieuwerkerk a.d. IJssel

Voor betaling krijgt u een accept giro toegestuurd door de penningmeester.

Wij willen u graag in de volgende nieuwsbrief als nieuw lid vermelden en welkom heten.

Wilt u hier aangeven of u ja of nee akkoord bent met die publicatie ?